Stadgar

Stadgar för Svenska Citroënklubben
(Antagna vid Svenska Citroënklubbens årsmöte i Vadstena den 11 september 2010)

§ 1 KLUBBENS NAMN 
Klubbens namn är Svenska Citroënklubben. (KLUBBEN)

§ 2 ÄNDAMÅL 
KLUBBENS ändamål är att tillvarata medlemmarnas Citroënintresse genom tex.:
– att samla och sprida kunskap om Citroën
– att ordna regelbundna sammankomster för medlemmarna
– att sprida information till medlemmarna
– att genom samarbete med andra klubbar och föreningar tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter
– att upprätthålla kontakten med Citroënklubbar i andra länder
– att utverka förmåner och ekonomiska fördelar för medlemmarna
– att föra register över medlemmarna och deras Citroëninnehav
KLUBBEN skall inte, i kommersiellt syfte, idka försäljning av bilar, reservdelar eller tillbehör.

§ 3 MEDLEMSKAP 
Fysisk person erhåller medlemskap i KLUBBEN genom erläggande av medlemsavgift. Personer som tillhör samma hushåll som en fullbetalande medlem erhåller medlemskap i KLUBBEN genom erläggande av reducerad medlemsavgift. Fysisk person som varit särskilt förtjänstfull under lång tid kan bli hedersmedlem i KLUBBEN efter beslut av ÅRSMÖTET. Hedersmedlemskap är livslångt och utan årsavgift.
Medlem kan uteslutas om han/hon brutit mot KLUBBENS stadgar eller uppträtt olämpligt så att KLUBBENS anseende och/eller verksamhet skadats. Styrelsen kan, efter det att medlemmen beretts möjlighet att skriftligen yttra sig, föreslå ÅRSMÖTET att medlemmen skall uteslutas. Sådant beslut skall fattas med 3/4 majoritet.

§ 4 BESLUTANDE ORGAN 
KLUBBENS beslutande organ är ÅRSMÖTET, extra ÅRSMÖTE och styrelsen.

§ 5 ÅRSMÖTET 
KLUBBENS högsta beslutande organ är ÅRSMÖTET. ÅRSMÖTE skall hållas senast tre månader efter verksamhetsårets utgång varje verksamhetsår. Extra ÅRSMÖTE hålls om styrelsen, eller revisorerna eller då minst 1/10 av medlemmarna finner det erforderligt. Mellan extra ÅRSMÖTE och ordinarie ÅRSMÖTE måste en tidsrymd om minst 4 veckor passera.
Kallelse till ÅRSMÖTE skall ske senast fyra veckor före ÅRSMÖTET genom meddelande i klubbtidningen eller meddelas medlemmarna på annat lämpligt sätt. Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för KLUBBEN skall detta anges i kallelsen. Motioner till ÅRSMÖTET skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ÅRSMÖTET. Verksamhetsberättelse, årsbokslut, styrelsens budgetförslag, valberedningens förslag samt motioner skall hållas tillgängliga för medlemmarna, senast två veckor före ÅRSMÖTET. Val och röstning i andra frågor på ÅRSMÖTET sker genom öppen omröstning. På medlems begäran skall sluten omröstning tillämpas. Röstning får ske genom ombud, varvid varje röstberättigad medlem får representera högst fem fullmakter. Röstberättigad är medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter får ej rösta i fråga om ansvarsfrihet.
Vid ÅRSMÖTET skall styrelsen tillse att röstlängd upprättas.
Dagordning för ordinarie ÅRSMÖTE skall innefatta följande obligatoriska punkter:
– Mötets öppnande
– Val av ordförande för mötet
– Val av sekreterare för mötet
– Godkännande av kallelse till mötet
– Godkännande av röstlängd för mötet
– Fastställande av dagordning för mötet
– Val av två justeringsmän tillika rösträknare
– Föredragning av verksamhetsberättelse
– Föredragning av årsbokslut samt sammandrag avseende sektioners och avdelningars verksamhet.
– Föredragning av revisionsberättelse
– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
– Val av styrelseordförande och övriga ledamöter av styrelsen och styrelsesuppleanter för innevarande verksamhetsår
– Val av två revisorer och en revisorssuppleant för innevarande verksamhetsår
– Val av valberedning för nästa ÅRSMÖTE
– Föredragning och beslut om budget för innevarande verksamhetsår
– Fastställande av medlemsavgiftens och den  reducerade medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår
– Behandling av till styrelsen inkomna motioner
– Mötets avslutande
– Övriga frågor

§ 6 STYRELSE
KLUBBENS styrelse består av ordförande och sex ledamöter samt fyra suppleanter. Samtliga väljs bland medlemmarna.
Ordförande väljs för varje verksamhetsår. Ledamöter och suppleanter väljs för en tvåårsperiod. Företrädesvis väljes hälften av ledamöterna och suppleanterna varje gång för att uppnå kontinuitet. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två ledamöter gör framställan härom. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ur styrelsen är närvarande.

§ 7 FIRMATECKNING 
KLUBBENS firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 8 EKONOMI 
Verksamhetsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4. Bokslut och verksamhetsberättelse skall därefter upprättas i god tid före revisionen se §9.
Lokalavdelningar och Modellsektioner kan äska bidrag hos föreningens styrelse men får ej ta ut egna medlemsavgifter.

§ 9 REVISION 
Bokslut och verksamhetsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före ÅRSMÖTET. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till ÅRSMÖTET avge revisionsberättelse med rekommendation angående beviljande av ansvarsfrihet och fastställande av årsbokslut.

§ 10 LOKALAVDELNINGAR OCH MODELLSEKTIONER 
KLUBBENS styrelse beslutar om bildande av Lokalavdelningar med styrelse och Modellsektioner med styrelse. Bildandet skall fastställas av nästföljande ordinarie ÅRSMÖTE. ÅRSMÖTET beslutar om upplösande av Lokalavdelningar med styrelse och Modellsektioner med styrelse. Besluten skall tas med 2/3 majoritet.
Lokalavdelningar och Modellsektioner skall avge verksamhetsrapport som skall vara KLUBBENS styrelse tillhanda senast fyra veckor före ÅRSMÖTET.

§ 11 ANSVARSOMRÅDEN
KLUBBENS styrelse ansvarar för verksamhet av övergripande karaktär och för verksamheten i sådana Lokalavdelningar/Modellsektioner som saknar styrelse.
Lokalavdelningar med styrelse ansvarar för verksamhet av lokal karaktär, Modellsektioner med styrelse ansvarar för verksamhet av modellspecifik karaktär. För erhållna bidrag från KLUBBEN är Lokalavdelningars och Modellsektioners styrelser ansvariga inför ÅRSMÖTET.

§ 12 KLUBBPOLICY
Tillämpningen av dessa stadgar samt riktlinjer för KLUBBENS organisation och operativa verksamhet skall vara dokumenterad i en klubbpolicy. Förslag om förändring av klubbpolicyn kan dels komma ifrån enskilda klubbmedlemmar som motioner till ÅRSMÖTET, dels ifrån styrelsen och representanter från lokalavdelningar, modellsektioner samt övriga funktioner. Förändringar skall därefter godkännas och fastställas av ÅRSMÖTET innan de träder i kraft.

§ 13 ÄNDRING AV STADGAR 
Ändring av KLUBBENS stadgar skall beslutas av två på varandra följande ÅRSMÖTEN varav minst ett skall vara ordinarie.

§ 14 UPPLÖSNING 
KLUBBEN upplöses om två på varandra följande ÅRSMÖTEN, varav ett ordinarie, så beslutar. Vid upplösning skall bankmedel och andra tillgångar fonderas och förvaltas av tre förvaltare. Förvaltare utses vid det sista ÅRSMÖTET. Om någon av de tre förvaltarna sedermera avsäger sig uppdraget skall de återstående utse en ny. Om underlag för återupplivande av KLUBBEN uppkommer kan förvaltarna besluta att fonderna skall upplösas och tas i anspråk i den nya verksamheten. Sådant beslut skall vara enhälligt.
Vid upplösning skall allt klubbmaterial lämnas till relevant museum eller liknande efter beslut av sista stämman.

§ 15 STADGETOLKNING 
Stadgetolkning vid oenighet eller tvist om innehåll i stadgarna skall ske av KLUBBENS ÅRSMÖTE. Till dess detta kunnat ske gäller styrelsens tolkning.